საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

GDPR მოკლე გზამკვლევი

2018 წლის 25 მაისს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი რეგულაცია შევიდა ძალაში

28 იანვრის ფიქრები

28 იანვარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღეა

თანხმობა – ყველა შემთხვევაში გამოგვადგება?!

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისთვის მხოლოდ თანხმობის მოპოვება არ კმარა

პროდუქტები

Privacy Logic Group გთავაზობთ შემდეგი მომსახურების გაწევას:

  • პირადი და დისტანციური კონსულტაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე  - კონკრეტული და კვალიფიციური პასუხები მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი სირთულის საკითხზე

  • პერსონალურ მონაცემთა ინვენტარიზაცია/ მეფინგი - მონაცემთა დამუშავების კანონთან შესაბამისობის აღწერა და ანალიზი, სქემატური ვიზუალიზაცია და პრობლემური არეების იდენტიფიცირება

  • მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცრის მომსახურება - თქვენ არ ქმნით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისს, არ აგყავთ ცალკე თანამშრომელი და არ ხარჯავთ დიდ რესურსს, მაგრამ ხართ ლიდერი მონაცემთა დაცვის კუთხით. Privacy Logic Group-ის კვალიფიციური თანამშრომელი ან სპეციალისტთა გუნდის თქვენზეა მომაგრებული და აგვარებს თქვენს ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის სფეროში წამოჭრილ პრობლემებს და კონკრეტულ საჭიროებებს.  

  • კონკრეტულ ბიზნეს სექტორსა თუ სპეციალობაზე მორგებული ტრეინინგი - მონაცემთა დაცვის თემაზე როგორც ზოგადი, ისე სპეციალიზებული და კონკრეტული სფეროს პრობლემატიკას მორგებული სწავლება პრაქტიკული მაგალითისა და რეალური ქეისების გამოყენებით.

  • მონაცემთა დაცვის პროგრამის შემუშვება და დანერგვა -  Privacy Logic Group ახდენს კომპანიის დიაგნოზირებას მონაცემთა დაცვის კუთხით და კონკრეტული საჭიროებების და რესურსების გათვალისწინებით სთავაზობს სტრატეგიას და ხედვას, ღონისძიებების ერთობლიობას - დასახული მიზნის მისაღწევად

  • პერსონლაურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი შიდაორგანიზაციული დოკუმენტების შექმნა - მონცემთა დაცვის საკითხების მომწესრიგებელ შიდა დოკუმენტების შემუშავება და  მონაცემთა დაცვის წესების ინტეგრირება უკვე არსებულ საოპერაციო პროცედურებში (მაგ. მონაცემთა დაცვის ზოგადი პოლიტიკა, ადამიანური რესურსების მართვისას მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა, მზა ჩანაწერების - cookies მართვის პოლიტიკა და ა.შ)

  • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აუდიტი - ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის სტანდარტისა და შესაბამისი ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომების არსებობის შემოწმება/შეფასება როგორც მთელი ორგანიზაციისთვის, ასევე, კონკრეტული მიმართულებებისა და პროცესების მიხედვით, რისკებისა და მათი გადაწყვეტის გზების იდენტიფიცირება.

  • წარმომადგენლობა მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატთან, სასამართლოსთან თუ სხვა ორგანოებთან ურთიერთობაში