Privacy Logic Group გთავაზობთ შემდეგი მომსახურების გაწევას:

  • პირადი და დისტანციური კონსულტაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე  - კონკრეტული და კვალიფიციური პასუხები მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი სირთულის საკითხზე

  • პერსონალურ მონაცემთა ინვენტარიზაცია/ მეფინგი - მონაცემთა დამუშავების კანონთან შესაბამისობის აღწერა და ანალიზი, სქემატური ვიზუალიზაცია და პრობლემური არეების იდენტიფიცირება

  • მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცრის მომსახურება - თქვენ არ ქმნით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისს, არ აგყავთ ცალკე თანამშრომელი და არ ხარჯავთ დიდ რესურსს, მაგრამ ხართ ლიდერი მონაცემთა დაცვის კუთხით. Privacy Logic Group-ის კვალიფიციური თანამშრომელი ან სპეციალისტთა გუნდის თქვენზეა მომაგრებული და აგვარებს თქვენს ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის სფეროში წამოჭრილ პრობლემებს და კონკრეტულ საჭიროებებს.  

  • კონკრეტულ ბიზნეს სექტორსა თუ სპეციალობაზე მორგებული ტრეინინგი - მონაცემთა დაცვის თემაზე როგორც ზოგადი, ისე სპეციალიზებული და კონკრეტული სფეროს პრობლემატიკას მორგებული სწავლება პრაქტიკული მაგალითისა და რეალური ქეისების გამოყენებით.

  • მონაცემთა დაცვის პროგრამის შემუშვება და დანერგვა -  Privacy Logic Group ახდენს კომპანიის დიაგნოზირებას მონაცემთა დაცვის კუთხით და კონკრეტული საჭიროებების და რესურსების გათვალისწინებით სთავაზობს სტრატეგიას და ხედვას, ღონისძიებების ერთობლიობას - დასახული მიზნის მისაღწევად

  • პერსონლაურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი შიდაორგანიზაციული დოკუმენტების შექმნა - მონცემთა დაცვის საკითხების მომწესრიგებელ შიდა დოკუმენტების შემუშავება და  მონაცემთა დაცვის წესების ინტეგრირება უკვე არსებულ საოპერაციო პროცედურებში (მაგ. მონაცემთა დაცვის ზოგადი პოლიტიკა, ადამიანური რესურსების მართვისას მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა, მზა ჩანაწერების - cookies მართვის პოლიტიკა და ა.შ)

  • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აუდიტი - ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის სტანდარტისა და შესაბამისი ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომების არსებობის შემოწმება/შეფასება როგორც მთელი ორგანიზაციისთვის, ასევე, კონკრეტული მიმართულებებისა და პროცესების მიხედვით, რისკებისა და მათი გადაწყვეტის გზების იდენტიფიცირება.

  • წარმომადგენლობა მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატთან, სასამართლოსთან თუ სხვა ორგანოებთან ურთიერთობაში


Privacy Logic Group კერძო კომპანიებსა და საჯარო დაწესებულებებს, ასევე ფიზიკურ პირებს უწევს სრულფასოვან კონსულტაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე. კონსულტაცია შეიძლება ეხებოდეს როგორც მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის დანერგვასთან დაკავშირებულ ზოგად საკითხებს, ისე კონკრეტული, რთული ქეისების გადაწყვეტას ან/და დოკუმენტაციის შედგენას.

კონსულტაცია შესაძლებელია როგორც პირისპირ - ჩვენს ოფისში ვიზიტის საშუალებით, ისე დისტანციურად - ზეპირი და წერილობითი ფორმით. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენი კონსულტანტების ვიზიტი თქვენთვის სასურველ ადგილზე.

ჩვენი კონსულტაციის ხარისხი დაფუძნებულია ქართული და საერთაშორისო პრაქტიკის სიღრმისეულ ცოდნაზე. ჩვენი გუნდი მუდმივად აკვირდება და სწავლობს საქართველოში განვითარებულ პრაქტიკას - სასმართლო პრაქტიკა, მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილებები და საკანონმდებლო სიახლეები რაც მონაცემთა დაცვას შეეხება. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულირება ახალი დაწყებულია, არ არსებობს ქართულ ორგანიზაციებში მონაცემთა დაცვის კანონდებლობის სრულფასოვნად დანერგვის გამოცდილება, არ არის ჩამოყალიბებული სასამართლო პრაქტიკა და არც მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისს გამოუთქვავს ოფიციალური პოზიცია მონაცემთა დაცვის მთელ რიგ საკითხებზე. შესაბამისად ჩვენ გვიწევს საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა, მათ შორის, უცხოური მარეგულირებელი ორგანოების პოზიციების შესწავლა ცალკეულ, რთულ საკითხებზე, რათა მათი დახმარებით შევძლოთ ისეთი საკანონმდებლო ნორმების ინტერპრეტაცია და გამოყენება, რომელიც ქართულ პრაქტიკაში ჯერ განმარტებული და გამოყენებული არ ყოფილა.

ჩვენთან კონსულტაცია, როგორც წესი, წარმოებს რეალურ დროში, დაინტერესებული პირის მომართვისთანავე, თუმცა თუ აღმოჩნდა რომ საკითხი ძალიან კომპლექსურია, შეეხება ამა თუ იმ ბიზნეს სექტორისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ დეტალებს და არ არსებობს ერთმნიშვნელოვნად ჩამოყალიბებული პრაქტიკა, ჩვენი გუნდი მოითხოვს დაახლოებით 1 კვირის ვადას საკითხის შესასწავლად ან/და ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან დამატებითი კონსულტაციების გასავლელად და შემოგთავაზებთ დასაბუთებულ პოზიციას შეთანხმებულ ვადაში.