Privacy Logic Group გთავაზობთ შემდეგი მომსახურების გაწევას:

  • პირადი და დისტანციური კონსულტაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე  - კონკრეტული და კვალიფიციური პასუხები მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი სირთულის საკითხზე

  • პერსონალურ მონაცემთა ინვენტარიზაცია/ მეფინგი - მონაცემთა დამუშავების კანონთან შესაბამისობის აღწერა და ანალიზი, სქემატური ვიზუალიზაცია და პრობლემური არეების იდენტიფიცირება

  • მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცრის მომსახურება - თქვენ არ ქმნით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისს, არ აგყავთ ცალკე თანამშრომელი და არ ხარჯავთ დიდ რესურსს, მაგრამ ხართ ლიდერი მონაცემთა დაცვის კუთხით. Privacy Logic Group-ის კვალიფიციური თანამშრომელი ან სპეციალისტთა გუნდის თქვენზეა მომაგრებული და აგვარებს თქვენს ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის სფეროში წამოჭრილ პრობლემებს და კონკრეტულ საჭიროებებს.  

  • კონკრეტულ ბიზნეს სექტორსა თუ სპეციალობაზე მორგებული ტრეინინგი - მონაცემთა დაცვის თემაზე როგორც ზოგადი, ისე სპეციალიზებული და კონკრეტული სფეროს პრობლემატიკას მორგებული სწავლება პრაქტიკული მაგალითისა და რეალური ქეისების გამოყენებით.

  • მონაცემთა დაცვის პროგრამის შემუშვება და დანერგვა -  Privacy Logic Group ახდენს კომპანიის დიაგნოზირებას მონაცემთა დაცვის კუთხით და კონკრეტული საჭიროებების და რესურსების გათვალისწინებით სთავაზობს სტრატეგიას და ხედვას, ღონისძიებების ერთობლიობას - დასახული მიზნის მისაღწევად

  • პერსონლაურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი შიდაორგანიზაციული დოკუმენტების შექმნა - მონცემთა დაცვის საკითხების მომწესრიგებელ შიდა დოკუმენტების შემუშავება და  მონაცემთა დაცვის წესების ინტეგრირება უკვე არსებულ საოპერაციო პროცედურებში (მაგ. მონაცემთა დაცვის ზოგადი პოლიტიკა, ადამიანური რესურსების მართვისას მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა, მზა ჩანაწერების - cookies მართვის პოლიტიკა და ა.შ)

  • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აუდიტი - ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის სტანდარტისა და შესაბამისი ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომების არსებობის შემოწმება/შეფასება როგორც მთელი ორგანიზაციისთვის, ასევე, კონკრეტული მიმართულებებისა და პროცესების მიხედვით, რისკებისა და მათი გადაწყვეტის გზების იდენტიფიცირება.

  • წარმომადგენლობა მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატთან, სასამართლოსთან თუ სხვა ორგანოებთან ურთიერთობაში


პეროსნალურ მონაცემთა დაცვა საქართველოსთვის შედარებით ახალი თემაა, შესაბამისად, მონაცემთა დაცვის სპეციფიკა და მთელი რიგი საკითხები არათუ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისთვის, ბევრი იურისტისთვისაც კი არ არის ნათელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის შიგნით კონკრეტული ფუნქციების განმახორციელებელმა თანამშრომლებმა კარგად იცოდნენ მონაცემთა დამუშავების ზოგადი პრინციპები და საფუძვლები, გაცნობიერებული ჰქონდეთ საკითხის მნიშვნელობა, დააიდენტიფიცირონ პერსონალური მონაცემები და ა.შ., ამასთან, მნიშვნელოვანია თანამშრომლებს საკითხი აღქმული ჰქონდეთ კონკრეტულად მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოსთან, საკუთარ ამოცანებთან მიმართებით და ზოგადი ცოდნა უბრალოდ ინფორმაციის მიღების დონეზე არ დარჩეს მათთვის. მნიშვნელოვანია, კომპანიის თანამშრომლებმა გაიაზარონ მონაცემთა დამუშავების თითოეული პრინციპისა თუ საფუძვლის კონკრეტული მნიშვნელობა შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკასთან მიმართებით.

Privacy Logic Group გთავაზობთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე როგორც ზოგად, ისე სპეციალიზებულ (მაგ. HR სპეციალისტებისთვის, ფინანსური მენეჯერებისთვის, იურისტებისთვის და ა.შ) ან კონკრეტული სფეროს პრობლემატიკას (მაგ. საბანკო, სამედიცინო, ფარმაცევტული, საგანამანათლებლო და ა.შ) მორგებული სწავლებას, რომელიც აგებულია თეორიული ნაწილის გააზრებასა და კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითების დეტალურ განხილვაზე. Privacy Logic Group გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ტრენერების მომსახურებას, რომლებსაც აქვთ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება და რომლებიც მუდმივად იღრმავებენ ცოდნას მონაცემთა დაცვის საკთხებზე ქართული და საერთაშორისო პრაქტიკის თვალის დევნებითა და ანალიზით.